Kategorie

Regulamin

sklepu internetowego Becker Polska Sp. z o.o.

Poniższe warunki sprzedaży (zwane dalej Regulaminem) mają zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.becker-polska.com (zwanym dalej Sklepem) przez Spółkę Becker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie (zwaną dalej Spółką), o ile nie zostały poczynione między stronami umowy (tj. Spółką i Kontrahentem lub Konsumentem) pisemne ustalenia odmienne od niniejszych postanowień Regulaminu.
Odmienne warunki sprzedaży, określone w zamówieniach lub w formularzach zamówień, obowiązują Spółkę wyłącznie, jeśli zostaną przez nią pisemnie potwierdzone. Brak pisemnego potwierdzenia przez Spółkę odmiennych od niżej określonych warunków sprzedaży powoduje, iż te odmienne warunki nie wiążą Spółki, nawet jeśli Spółka nie sprzeciwiła się wyraźnie treści tych warunków.
  
I. INFORMACJE OGÓLNE.
 
1. Właścicielem Sklepu jest Spółka Becker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowo 46, 64-000 Kościan, NIP: 698-179-11-44, REGON: 300928900, KRS 0000313602 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu, kapitał zakładowy: 750.000 zł, zwana dalej Spółką.
2. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, zawiadomienia, reklamacje oraz wszelka korespondencja dokonywana powinna być na następujące dane teleadresowe:
1)     adres pocztowy: Becker Polska Sp. z o.o., Pianowo 46, 64-000 Kościan
2)     adres poczty elektronicznej: sklep@becker-polska.com,
3)     numer faksu: 065 511 08 28,
bądź z wykorzystaniem mechanizmów i funkcjonalności strony internetowej Sklepu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się ze Sklepem telefonicznie pod numerem telefonu 065 511 41 70
2. Spółka jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Kontrahentem lub Konsumentem i figuruje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Kontrahenta lub Konsumenta produktów.3.Kontrahentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która wypełniła formularz rejestracyjny Sklepu bądź złożyła formularz zamówienia w Sklepie.
4. Konsumentem jest osoba fizyczna, która wypełniła formularz rejestracyjny Sklepu bądź złożyła formularz zamówienia w Sklepie, a złożone zamówienie nie jest  bezpośrednio związane prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Wstępna identyfikacja podmiotu składającego zamówienie jako Kontrahenta bądź Konsumenta następuje przez zaznaczenie przez składającego zamówienie opcji „Klient indywidualny” bądź „Firma” w formularzu zamówienia.
7. W zakresie w jakim prawa i obowiązki oraz procedury dotyczące Kontrahentów i Konsumentów pozostają zbieżne na gruncie niniejszego Regulaminu, Regulamin posługuje się zbiorczym pojęciem „Klienta”.8.Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.  Sklep nie świadczy usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 1422).
9. Przez zachowanie formy pisemnej rozumie się również formę elektroniczną, tj. fax lub pocztę elektroniczną (e-mail).
10. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, podanych w formularzu zamówienia, w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów marketingowych Spółki, również po zakończeniu usługi świadczonej przez Sklep. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Spółka zobowiązuje się nie udostępniać innym podmiotom żadnych danych osobowych swoich  Klientów, w tym ich danych adresowych i adresów e-mail.
 
II. OFERTA SKLEPU.
 
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje udzielane przez Sklep, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Wszelkie ustne ustalenia, jak również ich zmiany, uzupełnienia bądź odwołanie zamówienia wymagają pisemnego potwierdzenia przez Spółkę pod rygorem nieważności. Przedmiot, zakres oraz termin wykonania zamówienia i wysyłki produktów określony jest na podstawie pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Spółkę. Pisemne potwierdzenie zamówienia przez Spółkę uznaje się za dokument umowy pomiędzy Spółką i Klientem. Wszelkie dodatkowe ustalenia oraz zmiany warunków sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Polski.
3. Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski. Wraz z dostawą zamówionych towarów Sklep dostarcza wszelkie potrzebne dokumenty związane ze sprzedawaną rzeczą, w tym, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, Sklep załącza stosowne instrukcje obsługi konserwacji i naprawy w języku polskim i udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.  
4. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen produktów bez podania przyczyny. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep odwołanie akcji promocyjnej oraz zmiana asortymentu i cen produktów przez Sklep nie ma wpływu na złożone przez Klientów zamówienia produktów, objętych akcją promocyjną obowiązującą na dzień złożenia zamówienia. 
5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
 
III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW, PŁATNOŚCI.
 
III.1. INFORAMCJE O PRODUKTACH UDZIELANE PRZEZ SKLEP PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
 
1. Sklep dokłada wszelkich starań by najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Klient, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, został w sposób jasny i zrozumiały poinformowany o głównych cechach oferowanych produktów, łącznej cenie sprzedaży wraz z podatkami, względnie sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, sposobie i terminie realizacji zamówienia oraz procedurze rozpatrywania reklamacji.
2. Sklep dokłada ponadto wszelkich starań, by jeszcze przed zawarciem umowy Konsument otrzymał  jasne, i zrozumiałe informacje, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności  na etapie wyboru produktów do Koszyka Zakupów Sklep przedstawia informacje o rodzaju oferowanego produktu, w tym poprzez określenie jego producenta lub importera, znaku bezpieczeństwa i znaku zgodności wymaganych przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju produktu, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
3. Sklep dokłada wszelkich starań, by jeszcze przed zawarciem umowy Klient otrzymał wyczerpującą informację o stosunkach faktycznych i prawnych, dotyczących oferowanych towarów.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu informacji o których mowa w pkt 1-3 powyżej, na pisemne żądanie Kontrahenta bądź Konsumenta, zgłoszone przed zawarciem umowy, Sklep udzieli wszelkich potrzebnych wyjaśnień. Ponadto na pisemne żądanie Konsumenta Sklep wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień umowy zawieranej przez strony.

III.2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

1. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep według kolejności zgłoszeń. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie poza godz. 8:00 - 16.00, w soboty, w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
2. Zamówienie jest uznane za ważne tylko jeśli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Spółki  przy wykorzystaniu mechanizmów zawartych na stronach Sklepu. Umowę uważa się za zawartą w momencie przekazania Klientowi przez Sklep pisemnego potwierdzenia zamówienia. 
3. Realizacja zamówienia wykonywana jest przez Sklep przez następujące po sobie czynności:
-Klient składa zamówienie w Sklepie w formie pisemnej. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów Dostawy.
- Składając zamówienie Klient zapoznaje się i dokonuje akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, akceptuje Politykę Prywatności strony internetowej sklep.becker-polska.com oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.
- Sklep dokonuje weryfikacji zamówienia, obejmującej sprawdzenie kompletności danych Klienta, podanych w formularzu zamówienia oraz sprawdzenie dostępności listy produktów zamówionych przez Klienta i wysyła na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w którym określa termin wykonania zamówienia (tj. liczbę dni od stwierdzenia przez Sklep dokonania płatności przez Klienta) i wysyłki zamówionego towaru oraz sposób i termin płatności.
- Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane Klienta, np. niepoprawny adres wysyłkowy lub adres e-mail, niezbędne do zrealizowania zamówienia, o czym Sklep informuje Klienta  w formie pisemnej na podany w formularzu zamówienia e-mail,
- Klient przy wykorzystaniu dostępnych form płatności, określonych w pkt. IV Regulaminu, dokonuje pełnej płatności (całość ceny) za wybrany towar i dostawę w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep. 
W przypadku gdy Klient jest Konsumentem  możliwa jest płatność za pobraniem. 

Dane do przelewu:
Becker Polska Sp. z o.o.
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Poznań
Numer konta:  17114011240000420024001001

- Sklep  dokonuje niezwłocznie weryfikacji płatności przez Klienta. Po stwierdzeniu dokonania płatności Sklep przystępuje do realizacji złożonego zamówienia. 
- W momencie potwierdzenia wpływu płatności za zamówiony towar i dostawę na konto Spółki lub autoryzacji karty kredytowej Klient otrzymuje pisemną informację o przyjęciu przez Sklep zamówienia do realizacji.
Brak stwierdzenia przez Sklep dokonania przez Klienta płatności za zamówiony towar i dostawę (brak wpływu płatności na konto Sklepu lub odmowa autoryzacji karty kredytowej) w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep powoduje, iż zamówienie zostaje anulowane, o czym Sklep niezwłocznie informuje Klienta w formie pisemnej.  
- W przypadku większej liczby zamówień dokonanych w tym samym czasie zamówienia będą rozpatrywane chronologicznie według kolejności ich wpływu do Sklepu. O ewentualnie zaistniałych zmianach w realizacji zamówienia, w szczególności o wyczerpaniu zapasów magazynowych Sklepu Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w formie pisemnej.
4. Zmianę swojego zamówienia Klient może zgłaszać do Sklepu tylko do momentu wysłania przez Sklep pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również anulować swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep w formie pisemnej. Oświadczenie Klienta o anulowaniu zamówienia wymaga formy pisemnej.
5. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznawane za anulowane i nie będą przez Sklep realizowane, chyba że obowiązują odrębne pisemne ustalenia między Klientem a Spółką.
6. Średni czas realizacji zamówienia w Sklepie wynosi do 1 do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki w przypadku produktów będących na stanie magazynu Sklepu; lub do 4 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki w przypadku przedmiotów sprowadzanych na indywidualne zamówienie.
7. Dostawa towaru odbywa się w dni robocze za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL, bądź przez odbiór osobisty przez Klienta, bądź  na koszt Klienta przez wskazaną przez niego firmę spedycyjną. Jeżeli rzecz ma zostać przesłana Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
8. Na  pisemne życzenie Klienta zamówiony towar może zostać dostarczony w sobotę. Usługa ta jest dodatkowo płatna na warunkach każdorazowo ustalanych pisemnie z Klientem.
9. Na wszystkie zamówione towary Sklep wystawia fakturę. Faktura za zakupiony towar wysyłana jest razem z  zamówioną przesyłką.
10. W celu wystawienia faktury VAT  na Kontrahenta, tj. przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kontrahent winien podać na formularzu zamówienia pełną nazwę, dane adresowe oraz NIP przedsiębiorcy. Dokonując zakupu w Sklepie Kontrahent automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.
11. W przypadku ewentualnej reklamacji należy kontaktować się w formie pisemnej ze Sklepem, określając jej zakres.
12. Przed odebraniem przesyłki przez Klienta, zawierającej zamówione w Sklepie produkty, w obecności kuriera, należy sprawdzić stan opakowania przesyłki. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania nie należy jej przyjmować, lecz w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół, zgodny z przepisami firmy przewozowej dostarczającej przesyłkę. W innym przypadku, w szczególności w przypadku braku wskazanego w zdaniu poprzednim protokołu, reklamacje zgłaszane przez Kontrahentów dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przez Spółkę przyjmowane.
13. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie oraz jej niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient powinien zgłaszać Sklepowi w formie pisemnej. W razie opóźnienia w dostawie Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od zawartej umowy odstąpić.
14. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki. W przypadku zwrotu przesyłki do Sklepu i  nieodebrania jej przez Klienta lub nieustalenia z Klientem nowego terminu wysyłki na koszt Klienta, przesyłka ta będzie przechowywana przez Sklep przez okres trzech miesięcy od dnia zwrotu towaru. Po upływie wskazanego okresu zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu. Poniesione przez Sklep koszty wysyłki nieodebranego towaru, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz koszty przechowania nieodebranego przez Klienta towaru przez wskazany powyżej okres trzech miesięcy, jak również koszty przelewów bankowych, Sklep ma prawo potrącić z uiszczonej przez Klienta ceny. Pozostała część  zapłaconej przez Klienta ceny za zamówiony towar podlega zwrotowi na rzecz Klienta.
15. Najniższa opłata za dostawę wynosi 30 zł brutto w przypadku paczek o wadze do 30 kg i o długości do 1m. Koszt dostawy większych lub cięższych paczek ustalany będzie indywidualnie, o faktycznym koszcie dostawy Klient zostanie poinformowany na etapie składania zamówienia. W przypadku zamówień przekraczających łącznie kwotę 500 PLN brutto nie są doliczane koszty dostawy.
16. Klient może  osobiście odebrać zamówiony towar w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, przy czym o zamiarze osobistego odbioru powinien pisemnie poinformować Sklep  przez odpowiednie zastrzeżenie na formularzu zamówienia.

IV. FORMY PŁATNOŚCI.

1. Klient może dokonywać płatności przelewem na konto bankowe Sklepu w placówce bankowej, za pomocą online banking bądź w innych placówkach realizujących tego rodzaju płatności.
2. W przypadku gdy Klientem jest Konsument  możliwa jest płatność za pobraniem. Konsument dokonuje płatności za zamówiony towar w chwili jego dostarczenia przez firmę przewozową. Pracownik firmy przewozowej pobiera od Konsumenta płatność, która obejmuje cenę zamówionego towaru oraz koszty dostawy i pobrania. 

V.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

V.1 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONTRAHENTA.

1. Kontrahent ma prawo  odstąpić od zawartej umowy w ciągu 10 dni od  dnia wydania mu zamówionych produktów bez podania przyczyny. W takim przypadku Kontrahent odsyła towar na swój koszt wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres Spółki i otrzymuje zwrot dokonanych przez niego płatności na wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu przez Kontrahenta konto, pod warunkiem, że towar posiada nienaruszone oryginalne opakowanie, nie nosi śladów użytkowania i nie został uszkodzony. Koszty transportu przesyłki do Kontrahenta nie podlegają zwrotowi.
2. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania zwróconych produktów, Sklep wysyła Kontrahentowi fakturę korygującą – oryginał i kopię. Kontrahent winien przesłać niezwłocznie podpisaną kopię faktury korygującej do Sklepu. W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sklep podpisanej kopii faktury korygującej od Kontrahenta, Sklep zwraca zapłaconą przez Kontrahenta cenę na konto wskazane przez Kontrahenta.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do nieuznania zwrotu towaru, gdy towar nosi ślady użytkowania, naruszenia opakowania i/lub został uszkodzony.

V.2. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA.

1. Do czasu otrzymania pisemnego potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, Konsument ma prawo anulować złożone zamówienia (odstąpić od umowy), bez podawania przyczyn i bez ponoszenia w tym zakresie jakichkolwiek kosztów. Oświadczenie o anulowaniu zamówienia wymaga formy pisemnej.
2. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu zamówionych rzeczy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia w tym zakresie dodatkowych kosztów poza bezpośrednimi kosztami zwrotu zamówionych rzeczy (np. koszt przesyłki kurierskiej). Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy zostaje zachowany w przypadku, gdy Konsument najpóźniej w ostatnim dniu terminu, o którym mowa powyżej, nada pismo obejmujące oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierskiej lub prześle je faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Jeżeli Konsument składa oświadczenie nie korzystając z udostępnionego za pośrednictwem Sklepu wzoru oświadczenia o odstąpieniu do umowy, pisemne oświadczenie Konsumenta powinno obejmować co najmniej:
-      wskazanie adresata oświadczenia, tj. spółki  Becker Polska sp. z o.o.
-      dane identyfikujące Konsumenta, tj. co najmniej imię, nazwisko oraz adres Konsumenta,
-      datę sporządzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
-      wskazanie daty i numeru zamówienia oraz towarów stanowiących przedmiot zamówienia.
4. Spółka, każdorazowo w formie pisemnej, zgodnie z przyjętym sposobem porozumiewania się, prześle do Konsumenta informację o przyjęciu złożonego przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Zwrotu uiszczonej przez Konsumenta ceny oraz zwrotu uiszczonych przez Konsumenta kosztów dostarczenia Sklep dokonuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep zastrzega sobie możliwość powstrzymania się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sklep przy składaniu zamówienia, Spółka nie dokonuje zwrotu kosztów dostarczenia ponad koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przy składaniu zamówienia.
7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu dostarczonych mu rzeczy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, że konsument odeśle (nada) towary przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (rozpakowanie i montaż zamówionej rzeczy).
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
3) o świadczenie usług, jeżeli Sklep/Spółka wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep/Spółkę utraci prawo do odstąpienia od umowy,
4) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Sklepu/Spółki do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep/Spółka świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, wtedy prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

VI. ZWROTY I REKLAMACJE.

VI.1. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KONSUMENTA.

1. Jeżeli Konsument stwierdzi jakąkolwiek wadę w dostarczonych mu rzeczach może zgłosić reklamację, w której powinien podać rodzaj wadliwej rzeczy, określić na czym polega wada oraz podać, jakie jest żądanie Konsumenta wobec stwierdzonej wady.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, zgodnie z przyjętym sposobem porozumiewania się Konsumenta ze Sklepem tj. pisemnie, faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane teleadresowe, na które można dokonywać zgłoszenia reklamacji zostały podane w pkt I niniejszego Regulaminu.
3. Konsument może zgłaszać reklamacje co do wad  stwierdzonych  przed upływem 2 lat od  dnia dostarczenia Konsumentowi zamówionych towarów.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę to w zależności od charakteru i zakresu stwierdzonej wady Konsument może:
1) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady,
2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, jeśli wada jest istotna, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5. Sklep rozpoznaje reklamacje zgłoszone przez Konsumenta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.;
6. Konsument zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Wykonując uprawnienia z reklamacji (rękojmia za wady), jeśli okaże się to konieczne, Konsument będzie obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Spółki, a jeżeli ze względu na sposób zamontowania rzeczy jest to niemożliwe lub szczególnie utrudnione, zapewnić  Spółce bądź osobom przez nią wskazanym dostęp do rzeczy.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep ponosi koszty wymiany i naprawy, co obejmuje koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania. Sklep może odmówić demontażu i ponownego montażu rzeczy, jeśli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej, a jeżeli pomimo tego Konsument żąda demontażu i ponownego zamontowania rzeczy, Konsument będzie zobowiązany ponieść część związanych z tym kosztów, przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sklepu zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 
VI.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ WOBEC KONSUMENTÓW.

1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad.
2. O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, za wady rzeczy sprzedanej Sklep odpowiada  wobec Konsumenta na zasadzie rękojmi za wady zgodnie z regulacją ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks Cywilny w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a  Konsumentem.
3. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy sprzedanej  stwierdzone przed upływem 2 lat od daty wydania Konsumentowi rzeczy sprzedanej.
4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1)     nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2)     nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3)     nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4)     została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
5. Sklep nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep/Spółkę lub osobę trzecią, za którą Sklep/Spółka ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według otrzymanych od Sklepu/Spółki instrukcji.
5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
6. Sklep/Spółka jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

VI.3. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KONTRAHENTÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ WOBEC KONTRAHENTÓW.

1. O ile przepis szczególny bądź odrębne postanowienie umowne, łączące Sklep i Kontrahenta nie stanowi inaczej, za wady rzeczy sprzedanej Sklep odpowiada na zasadzie rękojmi za wady zgodnie z regulacją ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks Cywilny w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Kontrahentem.
2. Reklamacje winny być zgłaszane przez Kontrahenta w formie pisemnej, z dokładnym określeniem wady i przedstawieniem żądań Kontrahenta  wobec Sklepu, niezwłocznie po wykryciu wady, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady. 
3. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania dostarczonych mu produktów i do zawiadomienia Sklepu w formie pisemnej o dostrzeżonych wadach zamówionych produktów.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji od Kontrahenta Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i pisemne ustosunkowanie się do niej.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionych produktów, powstałe podczas transportu. W przypadku uszkodzenia przesyłki zastosowanie znajduje pkt. III ust. 12 niniejszego Regulaminu.   

VII. CENA.

1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Sklep podaje cenę netto poszczególnych produktów oraz w nawiasie ceny brutto, tzn. zawierające obowiązujący podatek VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla  Klienta wiążąca w momencie złożenia przez niego zamówienia.
2. Obowiązujące ceny obejmują koszt opakowania i ubezpieczenia zamówionych produktów.
3. Ceny, podane na stronie internetowej Sklepu, nie zawierają kosztów przesyłki, które są uzależnione od wagi produktu i wartości zamówienia. Koszt przesyłki dla każdego zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem, z zastrzeżeniem pkt. III ust. 15 niniejszego Regulaminu.    
                 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy  Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia.  Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu przez niego zamówienia.
3. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie prezentacji produktów i realizacji zamówień prosimy kierować na adres: sklep@becker-polska.com.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do Konsumentów również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
5. Spółka Becker Polska Sp. z o.o. prowadząca Sklep internetowy sklep.becker-polska.com.pl, nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące konto oraz hasło Klienta.